ניהול תזרים מזומנים

קשה להגזים בחשיבותו של תזרים המזומנים בכל עסק או חברה ובמיוחד בעסקים קטנים ובינוניים. תזרים המזומנים מציג את תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל בעסק או בחברה ואת תזרימי המזומנים אשר אנו צריכים להוציא, תקבולים בפועל אל מול תשלומים (הוצאות) בפועל.

תזרים המזומנים וניהול חכם שלו הם אחד הגורמים המרכזיים והחשובים לשרידותו של עסק. אפילו עסקים רווחיים, עלולים להכשל בתחום ניהול התזרים וכתוצאה מכך להקלע לקשיים של ממש ולהגיע לקריסה מוחלטת.

פקטור הזמן בניהול תזרים המזומנים

כשל תכנוני של תזרים המזומנים עלול להעמיד עסקים וחברות במצב של חוסר יכולת לעמוד בתשלום חובותיהם על אף שוויים הנכסי.

תזרים המזומנים לוקח בחשבון את כל המקורות והשימושים של העסק תוך שהוא מתחשב בעיתוי הזמן, כלומר, בתכנון של נקודות הכניסה ונקודות היציאה של סכומי כסף לתוך קופת העסק וממנה.

תזרים מזומנים – ממה הוא מורכב?

  1. תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת אשר כוללים את ההכנסות וההוצאות השוטפות מפעילות העסק
  2. תזרימי מזומנים מפעולות השקעה אשר כוללים בתוכם הלוואות, לזמן ארוך וקצר, השקעות ומכירת נכסים
  3. תזרימי מזומנים מפעולות מימוניות הכוללות את ההון העצמי של העסק, ואת אותם תשלומים שהעסק נושא בהם לצורך פירעון הלוואותיו.

כיצד ננהל את תזרים המזומנים שלכם?

חשוב להבין כי גידול במסגרת האשראי בבנק, קבלת הלוואה בבנק או ממקור אחר נכללים, כמובן, בתזרים המזומנים. מנגד, הבנקים וגם מוסדות פיננסים אחרים רואים חשיבות רבה בדו"ח תזרים המזומנים של עסק ובוחנים אותו בקפידה בעת בקשה לקבלת מימון.

בעזרת ייעוץ עסקי אנו נסייע לכם בניהול תזרים המזומנים באמצעות מודל ישים שפיתחנו המשתלב עם התוכנית העסקית שנגבש עבורכם. כך תהיה לכם אפשרות לפעול מתוך שקט נפשי ולקיחה בחשבון של מקורות המימון הזמינים של העסק אל מול מצבת ההוצאות הצפוייה לו.

מעוניינים שאצור עמכם קשר?
קידום אתרים קידום אתרים